Wykonanie katalogu torfowisk

W celu realizacji projektu zakupiono zdjęcia lotnicze pharowskie (w skali 1:26.000), na podstawie których sporządzono kilkadziesiąt fotomap oraz wykonano ponad 1.500 zdjęć lotniczych ukośnych i nachylonych.

 

Ekologiczna przeszłość torfowisk Ziemi Świeckiej w skali postglacjalnych dziejów, czyli od ustąpienia ostatniego lądolodu około 15-16 tysięcy lat temu, została poznana nader wyrywkowo. Natomiast nie posiadamy żadnego palinologicznego naświetlenia polodowcowej historii tutejszych jezior. Dla torfowisk dysponujemy jedynie dwoma opublikowanymi stanowiskami zbadanymi metodą analizy pyłkowej (torfowisko przy jeziorze Fletnowskim i opodal rezerwatu "Brzęki" we Wdeckim Parku Krajobrazowym), trzecie znajduje się w trakcie opracowania. Osady torfowiska położonego przy jeziorze Fletnowskim oraz śródpolnego torfowiska położonego przy szosie Drzycim-Sierosław powstały na dnie niewielkich zbiorników wodnych. Egzystowały one już około 13,5 tys. lat temu, kiedy na obszarze dzisiejszej Ziemi Świeckiej panowały borealne lasy brzozowo-sosnowe (interstadiał allerod), podobne - w świetle analizy pyłkowej - do dzisiejszych lasów rosnących na terenie północnej Fenoskandii.
 

Około 11 tys. lat temu, co wskazuje dolna część osadów biogenicznych w torfowisku koło Drzycimia, pod wpływem znacznego oziębienia, wcześniejsze lasy zostały zredukowane do rozrzedzonych skupień drzewostanów, wśród których były rozprzestrzenione zbiorowiska stepowe oraz tundrowe.

 

  • kartogram Osiny
    kartogram Osiny
  • kartogram jezioro Miedzno
    kartogram jezioro Miedzno
  • kartogram Dury
    kartogram Dury